ocxo -pg电子游戏官网

ocxo
ocxo
ocxo
产品名称 产品图片 产品尺寸 频率范围
toc-3627 36mm*27mm*20mm 10.000mhz、100.000mhz
toc-2525 25mm*25mm*14.8mm 10.000mhz、100.000mhz
toc-1409 14mm*9mm*6.5mm 10.000~40.000mhz
toc-0907 9mm*7mm*4.1mm 10.000~40.000mhz
网站地图